MODUL 01 - PENGENALAN BUILDING INFORMATION MODELLING (BIM)

Modul ini memberikan pemahaman yang jelas kepada peserta tentang BIM, terminologi seperti Level of Development (LOD), Level of Detail (LOd), Level of Information (LOi), BIM 3D sehingga 7DBIM Maturity Level, jenis model BIM dan kegunaannya serta pelaksanaan BIM.

Modul ini adalah modul asas dan wajib diambil sebagai pra-syarat (pre-requisite) kepada modul-modul yang lain.

Di akhir modul ini, peserta akan mendapat pemahaman asas tentang apa itu Building Information Modelling (BIM) serta kegunaan-kegunaannya. Modul ini amat penting dalam membentuk asas kepada modul-modul lain.

Hasil pembelajaran

Di akhir modul ini, peserta akan mampu untuk :

 • Menunjukkan kefahaman terhadap isu dan cabaran yang dihadapi oleh industri pembinaan

 • Memahami definisi BIM, konsep asas BIM serta terminologi-terminologi yang biasa digunakan dalam BIM

 • Membezakan jenis jenis model BIM

 • Memahami kegunaan BIM pada peringkat pewujudan aset dan peringkat penggunaan aset

 • Menjelaskan peranan dan tanggungjawab setiap ahli pasukan projek BIM

 • Memahami keperluan pelaksanaan BIM dalam sesebuah projek

Objektif Pembelajaran

Di dalam modul ini, peserta akan mempelajari dan memahami:

Modul 01-01: Pengenalan BIM

 • Keperluan Masa Hadapan
 • Senario Industri Pembinaan di Malaysia
 • Halatuju

Modul01-02: Isu dan Cabaran Industri Pembinaan

 • Isu dan cabaran yang dihadapi
 • Punca-puncanya
 • Contoh-contoh kesilapan pembinaan
 • Kehilangan maklumat sewaktu pelaksanaan projek
 • Isu komunikasi

Modul 01-03: Apa Itu BIM?

 • Definisi BIM
 • Piramid BIM dan BIM Iceberg
 • LOD, Lod dan Loi
 • BIM Execution Plan (BEP)
 • BIM Maturity Level
 • Dimensi Model BIM
 • Jenis-jenis Model BIM

Modul 01-04: Kegunaan BIM

 • Kegunaan BIM Peringkat Pewujudan Aset
 • Kegunaan BIM Peringkat Penggunaan Aset

Modul 01-05: Peranan dan Tanggungjawab

 • Pelanggan / Agensi Pelaksana
 • Kontraktor
 • Perunding
 • BIM Manager
 • BIM Coordinator
 • BIM Modeller

Modul 01-06: Keperluan Pelaksanaan BIM

 • Keperluan Sumber Manusia
 • Keperluan Proses
 • Keperluan Teknologi dan Perisian

Course curriculum

  1. Selamat Datang

   FREE PREVIEW
  2. Pengenalan Building Information Modelling

   FREE PREVIEW
  3. 01. Keperluan Masa Hadapan

  4. 02. Senario Industri Pembinaan Malaysia

  5. 03. Halatuju

  6. Kuiz 01-01 - Pengenalan Kepada BIM

  1. Pengenalan

   FREE PREVIEW
  2. 01. Isu dan Cabaran

  3. 02. Pendekatan Ke Arah Integrasi

  4. 03. Perkongsian Informasi Projek

  5. Kuiz 01-02 - Isu dan Cabaran Industri Pembinaan

  1. Pengenalan

   FREE PREVIEW
  2. 01. Definisi BIM

  3. 02. Piramid BIM

  4. 03. BIM Iceberg

  5. 04. Konsep Asas BIM

  6. 05. Common Data Environment (CDE)

  7. 06. BIM Maturity Level

  8. 08. BIM Execution Plan (BEP)

  9. 07. LOD,Lod dan Loi

  10. 09. Dimensi BIM

  11. 10. Model Tapak Sedia Ada

  12. 11. Model Tapak

  13. 12. Model Bangunan

  14. 13. Model Sivil

  15. 14. Model Pengurusan Tapak Bina

  16. 15. Model Koordinasi

  17. 16. Model Terkoordinasi

  18. Kuiz 01-03 - Apa Itu BIM?

  1. Pengenalan

   FREE PREVIEW
  2. 01. Pengenalan Kegunaan BIM

  3. 02. Kegunaan BIM Peringkat Perancangan dan Pewujudan Aset

  4. 03. Pemodelan Tapak Sedia Ada

  5. 04. Analisis Tapak

  6. 05. Perancangan Fasa Pembinaan

  7. 06. Pengaturan Ruang

  8. 07. Visualisasi

  9. 08. Anggaran Kos

  10. 09. Penyediaan Reka Bentuk

  11. 10. Analisis Reka Bentuk

  12. 11. Penyelerasan Reka Bentuk

  13. 12. Clash Analysis

  14. 13. Penilaian Kemampanan

  15. 14. Rekod Model

  16. 15. Kaedah Sistem Pembinaan

  17. 16. Fabrikasi Digital

  18. 17. Pemasangan dan Pemantauan Secara 3D

  19. 18. Kegunaan BIM Peringkat Penggunaan Aset dan Pelupusan Aset

  20. 19. Penggunaan Aset

  21. 20. Pengurusan Ruang

  22. 21. Penyenggaraan Bangunan Secara Berjadual

  23. Kuiz 01-04 - Kegunaan BIM

  1. Pengenalan

   FREE PREVIEW
  2. 01. Pelanggan

  3. 02. Kontraktor

  4. 03. Perunding

  5. 04. BIM Manager

  6. 05. BIM Coordinator

  7. 06. BIM Modeller

  8. Kuiz 01-05 - Peranan Dan Tanggungjawab

  1. Pengenalan

   FREE PREVIEW
  2. 01 Keperluan Asas Pelaksanaan BIM

  3. 02. Keperluan Sumber Manusia (BIM Manager)

  4. 03. Keperluan Sumber Manusia (BIM Coordinator)

  5. 04. Keperluan Sumber Manusia (BIM Modeller)

  6. 05. Keperluan Teknologi (Hardware)

  7. 06. Keperluan Teknologi (Software)

  8. 07. Kriteria Asas Pemilihan Perisian BIM

  9. 08. Keperluan Proses

  10. Kuiz 01-06 - Keperluan Pelaksanaan BIM

About this course

 • RM149.00
 • 70 lessons
 • 1.5 hours of video content